Splošni pogoji najema kombija

Rezervacija za najem

Najemnik vozila mora biti star vsaj 21 let in mora imeti vozniški izpit B kategorije vsaj 2 leti. Rezervacijo najema lahko opravite na spletni strani www.zapelji.si ali na e-mail irena@zapelji.si. Plačilo mora biti v 24 urah, sicer se šteje rezervacija za brezpredmetno. Najem je možen vsak dan med 7.00 in 19.00 uro.

V ceno najema je zajeta:

 • slovenska vinjeta
 • avstrijska vinjeta
 • zelena karta
 • obvezno in kasko zavarovanje (z 1% odbitno franšizo oz. z zneskom, ki ga določi zavarovalnica)
 • po potrebi tudi zategovalni pasovi za pritrjevanje tovora in navigacija.

Vozilo ima tudi vlečno kljuko za vleko prikolice do skupne teže 2000 kg, prikolica pa mora imeti lastne zavore.

Odpoved rezervacije

 • do vključno 10 dni pred rezerviranim terminom vam povrnemo celoten znesek rezervacije
 • do vključno 5 dni pred rezerviranim terminom vam povrnemo 50% celotnega zneska rezervacije
 • do vključno 3 dni pred rezerviranim terminom vam povrnemo 20% celotnega zneska rezervacije
 • 24 ur pred rezerviranim terminom ni vračila plačane najemnine

Odpoved rezervacije s strani najemodajalca je možna v primeru višje sile: okvara vozila, slabe vremenske razmere, zastoji na cesti. Najemodajalec naročniku vrne celotni  znesek rezervacije in ne odgovarja za morebitno nastalo škodo naročnika.

Prevzem in vračilo vozila

Najemnik prevzame vozilo ob dogovorjenem času in na dogovorjenem kraju. V kolikor se najemniku dostavi vozilo na prevzemno mesto po njegovi želji, se mu za dostavo zaračuna 0,35€/km. Pri prevzemu vozila je potrebno ob podpisu pogodbe predložiti veljavni osebni dokument in vozniško dovoljenje. S podpisom pogodbe se najemnik strinja z vsemi splošnimi pogoji. Najemodajalec in najemnik skupaj pregledata vozilo in opremo v vozilu.

Najemnik prevzame vozilo:

 • brezhibno in čisto,
 • s polnim rezervarjem goriva (gorivo dizel)
 • z vso potrebno zakonsko predpisano opremo in dokumenti.

Takšno vozilo mora najemnik tudi vrniti ob dogovorjenem času in kraju. V nasprotnem primeru se najemniku zaračunajo vsi dodatno povzročeni stroški.

V kolikor najemnik vozila ne vrne ob določenem času, se mu prva in vsaka naslednja ura zamude obračuna po ceni 25,00 EUR. Če vozilo ni vrnjeno v 24 urah od dogovorjenega časa vrnitve vozila, se smatra, da si je najemnik vozilo protipravno prisvojil. Najemodajalec je upravičen o tem obvestiti policijo. V primeru, da najemnik ne vrne vozila ob določenem času, mora najemodajalcu povrniti vso morebitno škodo, kot tudi izgubljen dobiček, ki je najemodajalcu nastal  kot posledica te zamude.

Najem je možno podaljšati najmanj 24 ur pred potekom pogodbe v dogovoru z najemodajalcem, seveda če je prost termin.

Uporaba vozila

Vozilo lahko vozi le najemnik, ki je pooblaščen z najemno pogodbo. Z vozilom mora ravnati kot dober gospodar.

V času najema najemnik popolnoma odgovarja za vozilo in vso opremo, ki je v vozilu.

Prometno dovoljenje in ključe najetega vozila je najemnik dolžan ves čas najema imeti pri sebi. Vozilo mora vsakokrat, ko ga zapusti zakleniti. Max. dovoljena hitrost z najetim vozilom je 130 km/h. V vozilu je prepovedano kaditi. Vozila ne sme voziti vinjena oseba ali oseba pod vplivom drog ali drugih prepovedanih substanc.

Najemnik mora biti tudi pozoren na dodatek AdBlue in ga mora po potrebi tudi dotočiti. Nikakor ne sme voziti brez njega.

Za vožnjo najetega vozila izven Slovenije mora najemnik dobiti pisno soglasje najemodajalca. Vozilo se ne sme uporabljati izven EU. V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan najeto vozilo parkirati v hotelski ali drugi varovani garaži/parkirišču.

Najemnik je dolžan sam preveriti prometne predpise in druge zakonske določbe, ki veljajo v državi kamor potuje. Po potrebi na lastne stroške sam namesti ustrezne vinjete. V primeru kazni zaradi neupoštevanja zakonov ali predpisov najemnik krije vse stroške in globe, ki so posledica malomarnosti najemnika.

Prepoved uporabe vozila

Vozilo se ne sme uporabljati za udeležbo na avtomobilskih tekmovanjih, testiranjih vozil, za nadaljnji podnajem tretji osebi, v nasprotju Zakona o pravilih cestnega prometa, v nezakonite namene (npr. carinski prekrški, tihotapljenje…), za prevoz lahko vnetljivih ali nevarnih snovi ter živali.

V primeru kršenja teh določil in pogojev se najemnik obvezuje, da bo najemodajalcu povrnil nastalo škodo, premoženjsko in nepremoženjsko; višino škode določi najemodajalec v skladu s splošnimi pravili o škodi.

Poškodbe vozila

V primeru poškodb, okvar ali nesreče mora nemudoma obvestiti najemodajalca in slediti njegovim navodilom.

Za vso morebitno škodo povzročeno iz malomarnosti popolnoma odgovarja najemnik in jo v celoti krije.

Vsi posegi v vozilo brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so  prepovedani in za njih odgovarja in nosi stroške najemnik. Vozilo se sme popravljati samo pri pooblaščenih servisih po predhodnem dogovoru z najemodajalcem.

Izguba lastnine ali tatvina

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je ta pustila v najetem vozilu ali na njem. Najemnik se odreka vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami in stroški.

Varstvo osebnih podatkov

Najemnik se s podpisom pogodbe strinja

 • da sme najemodajalec uporabiti njegove osebne podatke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in uveljavitvi pravic iz pogodbenega razmerja
 • najemnik najemodajalcu dovoljuje posredovanje njegovih osebnih podatkov v primeru neizpolnjevanja najemnikovih obveznosti iz pogodbe
 • najemodajalec najemniku jamči, da ne bo zlorabil njegovih osebnih podatkov za posredovanje le teh za namene, ki niso v skladu s podpisano pogodbo.

Reševanje morebitnih sporov

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z določili iz pogodbe, stranki rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno Okrožno sodišče v Mariboru. V tem primeru mora najemnik povrniti najemodajalcu vse sodne in izven sodne stroške, ki so povezani z najemom.

Dodatne določbe

Pogodba je podpisana v dveh izvodih, od katerih prejme enega najemnik, drugega najemodajalec in začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.